اصفهان تی وی رایانه

10نکته در رایانه#تعمیر کامپیوتر در اصفهان

تعمیر کامپیوتر در اصفهان | تعمیر کامپیوتر دراصفهان | اصفهان تی وی رایانه | esfahantvrayaneh

عنوان نکاتی راجب کامپیوتر
نوبیسنده سید احسان رفیعی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1083 کلمه
زمان مطالعه 10 دقیقه

 

فهرست مطالب :

صلاحیت نشتی قبل از شکست لوله انتقال حرارت  500 مگاوات نیروگاه اتمی تاراپور

خلاصه ظهور مفهوم نشتی-پیش از شکست LBB) اکنون جایگزین

مکانیک شکست (EPFM) و تحلیل بار محدود اجزای لوله‌کشی

رگی شکل پذیر؛ سقوط پلاستیک؛ روش اجزای محدود؛ مدول پارگی

(Ji) 0.2 چقرمگی شروع در گسترش ترک 0.2 میلی متر

شکل 1. طرح شماتیک لوله 500 مگاوات هندی PHWR PHT.

خط لوله rm (mm) t (mm) Rb (mm) زاویه زانو

صلاحیت قبل از شکست لوله انتقال حرارت اولیه 500 مگاوات نیروگاه اتمی تاراپور

فهرست تصاویر:

شکل 1:تعمیر کامپیوتر در اصفهان

شکل 2:تعمیر کامپیوتر در اصفهان

 

صلاحیت نشتی قبل از شکست لوله انتقال حرارت  500 مگاوات نیروگاه اتمی تاراپور

  1. Chattopadhyay*، B.K. دوتا، اچ. کوشواها تعمیر کامپیوتر دراصفهان

بخش ایمنی راکتور، مرکز تحقیقات اتمی بابا، بمبئی 400 085، هند

دریافت شده در 5 نوامبر 1998; پذیرش در 28 نوامبر 1998

خلاصه ظهور مفهوم نشتی-پیش از شکست LBB) اکنون جایگزین

(تعمیر کامپیوتر در اصفهان)ظهور مفهوم نشتی-پیش از شکست (LBB) اکنون جایگزین رویداد مبتنی بر طراحی سنتی شکستن گیوتین دو طرفه (DEGB) برای .  طراحی لوله‌کشی سیستم انتقال حرارت اولیه (PHT) راکتور آب سنگین تحت فشار شده است. PHWR) و راکتور آب تحت فشار (PWR). این رویکرد برای طراحی لوله‌کشی سیستم PHT 500 مگاواتی PHWR هندی که در تاراپور (نیروگاه اتمی تاراپور 3 و 4) . ساخته می‌شود، اتخاذ شده است. مفهوم LBB اساساً از طریق تجزیه و تحلیل مکانیک شکست نشان می‌ده  . تعمیر کامپیوتر در اصفهان  که احتمال ناچیز شکستگی فاجعه‌بار لوله‌های PHT بدون نشانه‌های قبلی نشتی وجود دارد. مراحل مختلفی در این کار از کیفیت LBB وجود دارد(تعمیر کامپیوتر دراصفهان) . که عبارتند از ارزیابی بارهای وارد بر اجزای لوله‌کشی . ایجاد خواص کششی و شکستی پایه لوله PHT و مواد جوش، تعیین اندازه نشت ترک .  (LSC) و الاستیک ± پلاستیک. اصفهان تی وی رایانه

مکانیک شکست (EPFM) و تحلیل بار محدود اجزای لوله‌کشی

با LSC فرضی برای ارزیابی بار بحرانی . در پارگی شکل ناپایدار و بار محدود، به ترتیب. این مقاله به تجزیه و تحلیل شکستگی لوله‌های مستقیم و زانوهای سه خط لوله در . سیستم PHT TAPP 3 و 4 می‌پردازد. سه ترکیب ترک در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده‌اند. اینها ترکهای محیطی دیواره در محل جوش لوله مستقیم . و اکسترودهای زانویی و(تعمیر کامپیوتر در اصفهان) ترکهای محوری دیواره در تاج زانویی هستند. در همه موارد، ضریب ایمنی لازم با توجه به بار زلزله خاموشی ایمن پیش‌بینی‌شدو.ه (SSE) و LSC بیش . از حداقل مقادیر لازم برای کیفیت LBB نشان داده می‌شود. 1999 Elsevier Science Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.  در شکل1:تعمیر کامپیوتر در اصفهان مشاهده نمایید .

تعیمر کامپیوتر در اصفهان
تعیمر کامپیوتر در اصفهان | اصفهان تی وی رایانه | esfahantvrayaneh

شکل 1:تعمیر کامپیوتر در اصفهان

کلمات کلیدی: نشت-قبل از شکست; لوله; آرنج؛ مکانیک شکست . ترک؛ الاستیک ± پلاستیک؛ J-انتگرال; محدود کردن بار؛ پا

 

رگی شکل پذیر؛ سقوط پلاستیک؛ روش اجزای محدود؛ مدول پارگی

نامگذاری

طول نیمه ترک

(Da) max حداکثر گسترش ترک        به دست آمده از داده های آزمون (تعمیر کامپیوتر در اصفهان)J±R

B s2f=…mE £ 106†، ثابت در ماده J±R

منحنی در منطقه برون یابی (تعمیر کامپیوتر دراصفهان)

ضریب B1 در قانون توان ®t منحنی J±R در داخل

محدوده تست

توان B2 در قانون توان ®t منحنی J±R در آزمون

دامنه

C ثابت در معادله برون یابی خطی Jmat ±

Tmat

ضریب C1 ± C4 در چند جمله ای ®t منحنی Japp در مقابل 2u/2a

مدول ای یانگ

Japp کاربردی J-انتگرال

Jmat Material J-resistance

(Jmat) حداکثر حداکثر مقاومت J ماده در داده های آزمایش

*             نویسنده متناظر. تلفن: 5505050-22-91 داخلی 2586; فکس: _91-22-5505151.

آدرس پست الکترونیکی: jchatt@apsara.barc.ernet.in (J. Chattopadhyay) (تعمیر کامپیوتر دراصفهان)

 

(Ji) 0.2 چقرمگی شروع در گسترش ترک 0.2 میلی متر

m شیب معادله برون یابی خطی Jmat ±

Tmat اصفهان تی وی رایانه

Rb میانگین شعاع خم آرنج

rm میانگین شعاع مقطع

Tmat مدول پارگی کاربردی

t ضخامت دیوار

a2 زاویه فرورفته توسط ترک محوری در مرکز

شعاع آرنج (2a)

u2 مجموع زاویه ترک محیطی (2u)

sf استرس جریان

 

 

  1. معرفی

مفهوم نشتی قبل از شکست (LBB) اکنون به طور گسترده برای طراحی سیستم لوله‌کشی انتقال حرارت اولیه (PHT) نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده می‌شود. این رویکرد برای طراحی راکتورهای آب سنگین 500 مگاواتی هندی (PHWR) که در تاراپور ساخته می‌شود، استفاده می‌شود. مفهوم LBB اساساً از طریق مکانیک شکست نشان می دهد (تعمیر کامپیوتر در اصفهان)

0308-0161/99/رجوع کنید به ماده جلویی 1999 Elsevier Science Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.

PII: S0308-0161(98)00134-3

222 J. Chattopadhyay و همکاران. / International Journal of Pressure Vessels and Piping 76 (1999) 221±243

 

شکل 1. طرح شماتیک لوله 500 مگاوات هندی PHWR PHT.

تجزیه و تحلیل که احتمال ناچیز شکستگی فاجعه . بار لوله های PHT بدون ارائه نشانه قبلی از سن نشتی وجود دارد. این شامل مطالعات دقیق مکانیک شکست . اجزای مختلف لوله‌کشی مانند لوله‌های مستقیم، زانویی و سه راهی است. LBB با نشان دادن سه سطح ارزیابی ایمنی در برابر . شکست ناگهانی گیوتین دو انتها (DEGB) تضمین می شود. (تعمیر کامپیوتر دراصفهان(  سطح 1 ذاتی در فلسفه(تعمیر کامپیوتر در اصفهان) طراحی ASME Sec است. III [] که معمولاً در طراحی لوله کشی دنبال می شود. مواد انعطاف پذیر و سخت به دلیل مقاومت . بالا در برابر گسیختگی فاجعه بار به طور گسترده در لوله کشی نیروگاه های هسته ای استفاده می شوند. طراحی با یک فاکتور ایمنی کاملاً تعریف شده در کد مشخص شده 95 درصد قدرت احتمالی انجام شده است. با این حال، اینطور نیست . در شکل2:تعمیر کامپیوتر در اصفهان مشاهده نمایید .

تعمیر کامپیوتر دراصفهان
تعمیر کامپیوتر دراصفهان | اصفهان تی وی رایانه | esfahantvrayaneh

شکل 2:تعمیر کامپیوتر در اصفهان

میز 1

ابعاد هندسی زانویی PHT 500 مگاوات

خط لوله rm (mm) t (mm) Rb (mm) زاویه زانو

(تعمیر کامپیوتر در اصفهان)SGI 234 40 762 90_

SGO 280 50 915 45_

PDL 211 35 686 90_

اجازه وجود هر گونه عیب در اندازه بالاتر از آنچه در ASME Sec مشخص شده است. III برای جوش های دور. نمایش ایمنی سطح 2 شامل فرض یک ترک سطحی است . که به احتمال زیاد در لوله های جوش داده شده است، که ممکن است در طول زمان شناسایی نشود.

صلاحیت قبل از شکست لوله انتقال حرارت اولیه 500 مگاوات نیروگاه اتمی تاراپور

  1. Chattopadhyay*، B.K. دوتا، اچ. کوشواها (تعمیر کامپیوتر دراصفهان(

بخش ایمنی راکتور، مرکز تحقیقات اتمی بابا، بمبئی 400 085، هند

دریافت شده در 5 نوامبر 1998; پذیرش در 28 نوامبر 1998

خلاصه (تعمیر کامپیوتر در اصفهان)

ظهور مفهوم نشتی-پیش از شکست (LBB) اکنون جایگزین . رویداد مبتنی بر طراحی سنتی شکستن گیوتین دو طرفه (DEGB) برای طراحی لوله‌کشی سیستم . انتقال حرارت اولیه (PHT) راکتور آب سنگین تحت فشار شده است. PHWR) و راکتور آب تحت فشار (PWR). این رویکرد برای طراحی لوله‌کشی سیستم PHT 500 مگاواتی PHWR هندی  . که در تاراپور (نیروگاه اتمی تاراپور 3 و 4) ساخته می‌شود، اتخاذ شده است. مفهوم LBB اساساً از طریق تجزیه و تحلیل مکانیک شکست نشان می‌دهد که احتمال ناچیز شکستگی . (تعمیر کامپیوتر در اصفهان) اصفهان تی وی رایانه .

سوال شماره 1 : رایانه با چی کار میکند ؟

جواب سوال 1 : با برق

سوال شماره 2 : کامپیوتر سنگین است ؟

جوال سوال 2 : چه جورم!

سوال شماره 3 : آیا میتوان سیستم را با پا روشن کرد ؟

جواب سوال 3 : اگه کفش پات نباشه بله .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با اصفهان تی وی رایانه